Skip to main content

PRESIDÈNCIA

 • El president té les atribucions següents:
  • Representar el consell comarcal.
  • Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
  • Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
  • Exercir la direcció superior del personal.
  • Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  • Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
  • Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
  • Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.
 • El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

PERSONA QUE OCUPA LA PRESIDÈNCIA COMARCAL:

La presidència comarcal, durant el mandat 2023-2027, està ocupada per:

 • Ramon Ferré Solé

Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica