Skip to main content

GERÈNCIA COMARCAL

Si al conseller delegat d'àrea li correspon l'impuls polític dins de cada programa, i per agrupació d'ells dins de cada servei que el Consell “produeix”, a la Gerència, en la seva configuració de personal directiu professional, amb vinculació laboral d'alta direcció, li correspon:

  • Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del Ple. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals
  • En l'àmbit de la gestió pressupostària de despesa correspon a la gerència la funcions de direcció econòmica financera.
  • Ordenar pagaments, d'acord amb el que estableixin les bases d'execució pressupostària i signar l'acta l'arqueig.
  • Presentar la liquidació anual del pressupost, retre els comptes anuals i elaborar l'informe de gestió que s'incorpora a la Memòria anual.
  • Dirigir el personal de la corporació.
  • Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atri-bucions del president ni del Ple enumerades pels articles 13 i 14 del text refós de la Llei comarcal.

Per tant, la línia jeràrquica o de comandament estableix que els caps de departament reben instruccions només de la Gerència. Els consellers delegats, directament o per mitjà de la Presidència, indicaran a la Gerència quins són els criteris i orientacions (impuls polític) que desitgen en la “producció” dels serveis.

PERSONA QUE OCUPA LA GERÈNCIA COMARCAL

La gerència comarcal durant el mandat 2019-2023, i durant els dos mandats anetriors, està i ha estat ocupada per:

  • Actualment la gerència del consell comarcal està vacant.

Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica