Skip to main content

Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet del Consell Comarcal del Baix Penedès (d’ara en endavant, “el Consell”) situada en la URL https://ccbp.cat/recerca/homepage (d’ara en endavant, el “Portal Web”).

Aquest Portal Web compleix amb el que estableix l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Article 39. Portal d’internet.
S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic que té com a titular una Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, en el seu cas, a la seu electrònica corresponent.

S’entendrà per Usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades al Portal Web.

L’accés, navegació i utilització d’aquest Portal Web implica per part de l’Usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del Portal Web.

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

Domini principal: https://ccbcp.cat/recerca/homepage
Titular: Consell Comarcal del Baix Penedès
Adreça: Plaça del Centre, N.5, 43700 - El Vendrell (Tarragona, Espanya)
Telèfon: 977157171
Adreça electrònica: dpd@baixpenedes.cat

 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferits pel Consell a través del Portal Web, així com la utilització d’aquests per part dels usuaris.
El Consell es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del Portal Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

 

ACCÉS
L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per https://ccbcp.cat/recerca/homepage té caràcter gratuït, i està subjecte a les Condicions Generals d’ús dels continguts del Portal Web contingudes en aquest Avís Legal.
L’accés i navegació a través del Portal Web no requereix registre, tot i que determinats serveis presents o futurs inclosos en el mateix poden requerir-ho. En cas d’accedir a la Seu Electrònica per a realitzar alguna transacció a través d’aquesta, la seva identificació i (en el seu cas) signatura electrònica seran requerides.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El present Portal Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.
En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Portal Web o la utilització dels serveis oferits a través del Portal Web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del Consell.
Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat del Consell o de terceres Empreses o Organismes, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del Consell o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis inclosos en el Portal Web.

 

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.

L’Usuari s’obliga així mateix a abstindre’s d’utilitzar el Portal Web amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que s’establix en aquestes Condicions Generals.

A l’utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats pel Portal Web qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingI la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers a través dels serveis proporcionats pel Portal Web qualsevol classe de continguts que, entre altres:

     • Incompleixin la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
    • Incórreguen en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
     • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o discriminatòries.
     • Incorporin missatges delictius, violents o degradants.
     • Siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
     • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
     • Provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Portal Web.

 

COMUNICACIONS
L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne el Consell per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, i assolirà aquesta responsabilitat sense cap restricció, l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES
A causa de les característiques d’un Portal Web i les dependències tecnològiques (internes i externes) que ho condicionen, el Consell no pot garantir ni fer-se responsable de:
    1. La continuïtat dels continguts del Portal Web.
    2. L’absència d’errors en aquests continguts o productes.
    3. La invulnerabilitat del Portal Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en aquest.
    4. L’absència de virus i/o altres components nocius en el Portal Web o en el servidor que el subministra.
    5. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que el Consell estableix en el Portal Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.
El Consell declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a mantindre la disponibilitat del Portal Web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris, tot això dins del marc de la legislació vigent a cada moment, principalment Esquema Nacional de Seguretat, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara en endavant, “LOPDGDD”) i els seus desenvolupaments.
Si l’Usuari té coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial, ha de notificar-ho immediatament a al Consell perquè pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB
El Portal Web pot contindre enllaços a altres pàgines Web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. El Consell no té facultat ni mitjans per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del seu Portal Web.
En conseqüència, el Consell no assumirà cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines Web a les quals es pogués establir un enllaç des del Portal Web, en concret i entre d’altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines Web de tercers, han de comunicar-ho immediatament a al Consell a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés.
L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Portal Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el Conselli el responsable del lloc web aliè.

 

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ Al PORTAL WEB DEL CONSELL
Si qualsevol Usuari, Entitat o Lloc web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal Web ha d’atindre’s a les estipulacions següents:
    1. L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Portal Web, excepte autorització expressa i per escrit del Consell.
    2. En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que el Consell ha autoritzat tal enllaç, llevat que el Consell ho hagi fet expressament i per escrit.
    3. El Consell no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin l’ordre públic i/o les normes socials generalment acceptades.
El Consell no té facultat ni mitjans per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establerts enllaços amb destinació al Portal Web. Per tant, el Consell no assumix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al Portal Web.

 

XARXES SOCIALS
El Consell està present actualment, en les xarxes socials on considera oportú establir presència. El Consell, com a administrador de les seues instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir no publicar i/o esborrar qualsevol contingut publicat a les mateixes.

 

POLÍTICA DE GALETES
La Política de galletes de https://ccbp.cat/recerca/homepage queda determinada pel que s’estableix al següent enllaç: https://baixpenedes.cat/recerca/politica-de-cookies.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat del Portal Web queda determinada pel que estableix al següent enllaç: Política de privacitat, la qual s’atindrà en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades.

 

DURACIÓ I MODIFICACIÓ
El Consell podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix el referit Avís legal o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris.
La vigència temporal d’aquest Avís legal, per tant, no s’establix en un període concret de temps. Només el contingut present en un moment determinat, excepte indicació expressa de la seva pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent de l’Avís legal.
Amb independència del que es disposa a les condicions particulars (si existiren), el Consell podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap reparació.

 

GENERALITATS
En cas d’existir discrepància entre el que s’establix en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic (si existiren), prevaldrà el que es disposa a les últimes.
Al cas que qualsevol disposició o disposicions de l’Avís Legal foren considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, esta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal.
El no exercici o execució per part del Consell de qualsevol dret o disposició continguda a aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les relacions establides entre el Consell i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa espanyola vigent.
El Consell i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.