Skip to main content

EL CONSELL PLENARI

Compost per tots els consellers i conselleres, el Consell Plenari o Ple Comarcal és el màxim òrgan de govern i d'administració comarcal. Els seus membres són designats d'entre els regidors i les regidores dels diferents municipis de la comarca, pels partits, coalicions i agrupacions que, havent concorregut a les eleccions locals, han obtingut representat a la corporació comarcal, d'acord amb el sistema establert a la Llei d'organització comarcal.

FUNCIONS DEL PLENARI

El Ple estableix les línies d’actuació comarcal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva. Li corresponen les funcions atribuïdes pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, que a grans trets es poden concretar en:

  • Impulsar i controlar el funcionament dels altres òrgans de govern.
  • Relacionar, delegar i transferir competències o funcions a d'altres administracions.
  • Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
  • Establir l'organització del Consell Comarcal. Pot delegar algunes de les seves competències a altres òrgans de govern.
  • Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
  • Aprovar els pressupostos i els comptes de la corporació municipal i la gran contractació.
  • Nomenar i separar el/la gerent.

Es reuneixen ordinàriament cada 3 mesos.

MEMBRES DEL PLE

En el present mandat (2023-2027) el Ple del Consell Comarcal, amb la presidència del Sr. Ramon Ferré Solé, està composat per tots els consellers i conselleres que podreu trobar en l'arpartat "Composició política" d'aquesta web.


Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica