Skip to main content

EL GOVERN DE LA COMARCA

L'estructura institucional es divideix, d'una banda, entre òrgans de govern i òrgans consultius (estudi, informe o consulta), i de l'altra, entre organització bàsica i organització complementària.

Entre els òrgans de govern trobem el Consell plenari, o Ple, i el president i vicepresidents, per ordre de substitució. Complementa aquesta estructura la Gerència comarcal, que té funcions executives.

Dins dels òrgans consultius trobem el Consell d'Alcaldies, que actua en ple i en permanent; la Junta de Portaveus dels grups comarcals; la Comissió Especial de Comptes i la comissió informativa permanent d'Assumptes Generals.

Finalment, en l'exercici de les facultats d'autoorganització s'ha creat un òrgan de govern complementari, la Junta de Govern, que exerceix funcions delegades del Ple i del president.

Ordenances i Reglaments – Codi ètic i de bon govern del CCBP