Skip to main content

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat executiu de govern comarcal. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 6/2019, de 31 de juliol, va acordar complementar l'organització comarcal bàsica establerta en la Llei, mitjançant la creació d'aquest òrgan, format per la presidenta, els tres vicepresidents i vuit consellers comarcals. La Junta de Govern assessora la Presidència i exerceix les competències que li delegui la Presidència o el Ple (acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 20 d'agost de 2019.

Assisteix a les sessions amb veu i sense vot, la persona titular de la Gerència comarcal.

Mitjançant Decret de Presidència núm. 258/2021, de 9 d’abril, i 742/2021, de 24 de setembre, es van modificar aquest règim de delegacions, acords publicats als BOPT de data 21 d'abril de 2021 i de data 5 d'octubre de 2021.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

President:
 • Sr. Ramon Ferré Solé
Vicepresidents
 • Sr. Baltasar Santos Fernández, vicepresident primer. Conselleria delegada de Règim Intern
 • Sr. David Pulido González, vicepresident segon. Conselleria delegada d’Hisenda i Qualitat de Serveis
 • Sr. Christian Martínez Rodríguez, vicepresident tercer. Conselleria delegada de Serveis Socials
 • Sra. Ingrid Salas Batet, vicepresidenta quarta. Conselleria delegada d’Esport
Conseller/es comarcals:
 • Sr. Miguel Àngel Perín Tienda. Conselleria delegada d’Ocupació
 • Sr. Alfons Ribas Pérez. Conselleria delegada de Comunicació Institucional
 • Sr. José Manuel Cabada Juez. Conselleria delegada de Mobilitat
 • Sr. Magí Pié Galofré. Conselleria delegada de Turisme
 • Sr. Josep Ràfols Vilanova. Conselleria delegada de Cultura
 • Sr. José Maria Roldán Lirola. Conselleria delegada de Promoció Econòmica i Empresa
 • Sra. Maria Fermina Merchán Bordallo. Conselleria delegada d’Habitatge

Accès a l'espai de transparència a la seu electrònica