Skip to main content

CONSUM

A l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) la ciutadania i les empreses poden informar-se sobre els seus drets i, si és el cas, presentar queixes, reclamacions o denúncies, sempre que s'hagi produït una relació de consum, bé per l'adquisició d'algun producte o bé per la contractació d'algun servei. LA MEDIACIÓ I L'ARBITRATGE

En una primera fase, des de l'OCIC es procedeix a la mediació per assolir la resolució del conflicte i satisfer així els interessos de les persones consumidores. Quan es rep una reclamació, l'OCIC tramet un escrit juntament amb tota la documentació presentada a l'empresa reclamada, i li planteja una resolució amistosa del conflicte. Si amb la mediació no es resol el conflicte, i ambdues parts hi donen consentiment, es trasllada la sol·licitud a la via arbitral per a la seva resolució. La decisió que pren el Col·legi Arbitral és vinculant i se'n pot demanar l'execució davant el jutjat.

L'ARBITRATGE

És un sistema de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar es resolguin a través de l’arbitratge de consum. La decisió que pren el Col·legi Arbitral és vinculant i se'n pot demanar l'execució davant el jutjat.

CAMPANYES

L'Oficina duu a terme la difusió de campanyes informatives a comerços i empreses de la comarca. Les campanyes són molt diverses i abracen temes de telefonia, rebaixes, viatges, compres nadalenques, facturació, etc. També s'ofereixen sessions d'informació i educació en consum per tal de promoure la formació de les persones com a consumidores i usuàries. Per dur a terme aquestes activitats, es realitzen sessions informatives adreçades a consumidors en general o a determinats col·lectius (gent gran, joves, pares i mares d'alumnes...), a fi de formar-los en hàbits de consum responsable i informar-los sobre els drets i deures, i les diferents vies per exercitar-los. Finalment, també s'informa de la possibilitat que les empreses de la comarca s'adhereixin a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, amb l'objectiu de donar la màxima garantia als consumidors de la nostra comarca.

TRÀMITS