Skip to main content

SERVEI D'URBANISME

Des del Consell Comarcal del Baix Penedès es presta el servei d'urbanisme a diferents ajuntaments: Bellvei, el Montmell, Banyeres del Penedès, Albinyana, Masllorenç, l'Arboç, Bonastre i Santa Oliva. També es dona aquest servei a la Mancomunitat d'Idiada.

Algunes de les tasques que s’hi duen a terme són les següents:

 • Assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions informatives pertinents sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques.
 • Elaborar informes sobre llicències urbanístiques (edificació, ús del sòl i enderroc).
 • Elaborar informes sobre llicències de primera ocupació.
 • Elaborar informes per corregir certificats de compatibilitat urbanística.
 • Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la planificació urbanística.
 • Elaborar informes en expedients de disciplina urbanística.
 • Elaborar informes en expedients sobre declaració de ruïna d'edificis.
 • Realitzar inspeccions i comprovacions a edificis o solars vinculats amb l'activitat urbanística.
 • Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en contractes d'obra o concessions d'obra; assistència com a tècnics en representació de l'Ajuntament a actes de comprovació de replanteig i altres tasques vinculades amb expedients de contractació d'obra.
 • Redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres que puguin ser objecte de contractació menor (inferior a 50.000 euros, IVA exclòs), fins i tot l'assumpció de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució i l'elaboració dels projectes as-built.
 • Elaborar informes tècnics en la comprovació administrativa duta a terme en expedients de liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Valorar les quotes en expedients d'imposició i ordenació de contribucions especials i càlcul de quotes urbanístiques.
 • Elaborar informes tècnics en expedients d'imposició i ordenació de taxes.
 • Atendre les entrevistes concertades per resoldre consultes de la ciutadania en l'àmbit de l'activitat urbanística.