Skip to main content
bus escolar Baix Penedès

Sol·licitud de transport escolar pel curs 2024-25

El 25 de març s'obre el període per sol.licitar el servei de transport escolar pel curs 2024-25

El servei de transport escolar ofereix dos viatges per alumne i dia, que es corresponen  amb l’hora d’inici i de finalització de les classes.  

El servei pels alumnes d’ESO escolaritzats al centre que els pertoca per mapa  escolar tenen el servei gratuït, d’acord amb el DECRET 161/1996, de 14 de maig

Pels alumnes d’infantil, primària, d’ESO fora de mapa escolar estudis  postobligatoris, el servei és de pagament (30€/mes – taxa ordenança fiscal  reguladora publicada al BOPT núm.117, inserció 118-0515, de 18 de juny).  

Termini de presentació de sol·licituds: A partir del 25 de març de 2024. El tràmit es pot fer:  

- Preferentment, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica del Consell Comarca del Baix Penedès (www.ccbp.cat → serveis al ciutadà → educació → transport escolar). 

- O, també, presencialment, a l’Oficina del Consell Comarcal (Plaça el Centre, 5 del Vendrell). En aquest cas, cal demanar cita prèvia per la pàgina web (https://baixpenedes.cat/recerca/serveis/ciutada/educacio) o per telèfon al 977 15 71 71 en horari de 9 a 14 h).  

 

Documentació necessària:  

USUARIS NOUS :

• Volant empadronament alumne • Llibre de família 

• DNI/NIE/Passaport alumne. 

• DNI/NIE/Passaport 

pare/mare/tutor legal. 

• Certificat de titularitat bancari (només en el servei de transport no obligatori/de pagament). 

 

USUARIS ACTUALS DEL CURS 2023-24:

• Usuaris d’ESO : volant  

d’empadronament actual. 

• Usuaris d’infantil/primària: si no hi  ha cap canvi en la situació  

personal o dades bancàries no  

caldrà aportar cap documentació.

 

- En cas de custòdia compartida, adjuntar sentència i calendari dels dies que utilitzarà el servei. 

- En cas de necessitar dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran per separat, amb les corresponents reduccions per germans. 

03/21/2024