Skip to main content

TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2023-2024

Les SOL·LICITUDS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR PEL CURS 2023-24 es podran presentar a partir del 20 DE MARÇ DE 2023, adreçades als alumnes d’Educació Infantil i Primària (EIPRI - transport escolar no obligatori dins de municipi, excepte Calafell i el Vendrell), d’ESO dins de mapa escolar i d’Educació Especial (transport escolar obligatori entre municipis); i d’alumnes de batxillerat, cicles formatius i d’ESO fora de mapa escolar (transport escolar no obligatori).

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer telemàticament a través de la seu electrònica d’aquest Consell Comarcal, on s’hi trobarà l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. Per accedir-hi és necessari disposar d’un sistema d’identificació digital (idCAT, idCAT mòbil, Cl@ve, etc.):

També es podrà sol·licitar de forma presencial, demanat cita prèvia.

En el servei de transport no obligatori, el mètode d’admissió establert serà el seguiment de l’ordre dels registres d’entrada (Número Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre a dalt esmentat.

NO ES GARANTIRÀ LA PLAÇA A L’INICI DE CURS D’AQUELLES SOL·LICITUDS PRESENTADES POSTERIORMENT AL 31 DE JULIOL DE 2023.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Les places pels alumnes de batxillerat i cicles formatius es confirmaran una vegada iniciat el curs escolar, un cop disposem de les places sobrants dels alumnes d’ESO. tot i que poden fer la sol·licitud des del mateix dia que la resta d’alumnat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR

  • Volant d'empadronament de l’alumne/a (només alumnat d'ESO i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar).
  • DNI/NIE/Passaport de l'alumne/a (només en cas d’alumnat de nova incorporació).
  • DNI/NIE/Passaport del pare/mare o tutor/a (només en cas d’alumnat de nova incorporació).
  • Certificat de titularitat bancari o l'imprès del manament de càrrec, signat i segellat per l'entitat bancària corresponent per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori) [ENLLAÇ]
  • Custòdia compartida (en el cas d'utilitzar diferents parades i/o línies), s'haurà d'adjuntar sentència i calendari dels dies de la custòdia. Si s'utilitzen dues línies diferents, s'haurà de fer una sol·licitud per a cada línia i es pagaran per separat. Sempre que es vulgui utilitzar el servei de transport, cal fer la tramitació cada curs escolar. En cas que no es faci, no se’n podrà fer ús.
Import del servei de pagament (transport escolar no obligatori - ordenança fiscal OF2):
  • Un alumne/a : 30 € mensuals 
  • Dos germans/es : 25€ mensuals per alumne/a* 
  • Tres o més germans/es : 20 €/ mensuals per alumne/a*

 * Les reduccions per germans corresponen al servei d'alumnes d'infantil i primària, els alumnes d'ESO que no segueixin el mapa escolar poden utilitzar el servei pagant 30€ mensuals per alumne/a. 

APLICACIÓ "PLANA BUS ESCOLAR"

L'aplicació "Plana bus escolar" permet als tutors/es dels usuaris del servei de transport escolar entrar al perfil de l'alumne en el que hi consten els itineraris sol·licitats, veure l'estat del vehicle durant l'itinerari en temps real i l'hora de pas per parada.

També, s'hi indiquen al moment les possibles incidències en el trajecte i permet als tutors/es afegir les absències en el servei, per tal que el personal de transport en tingui coneixement l'abans possible.

Es pot descarregar al play store o a l'apple store cercant el nom: Plana bus escolar.

ENLLAÇOS D’INTERÈS