Skip to main content

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2024-25
El servei de transport escolar ofereix dos viatges per alumne i dia, que es corresponen amb l’hora d’inici i de finalització de les classes.

El servei pels alumnes d'ESO escolaritzats al centre que els pertoca per mapa escolar tenen el servei gratuït, d'acord amb el DECRET 161/1996, de 14 de maig.

Pels alumnes d'infantil, primària, d’ESO fora de mapa escolar i estudis postobligatoris, el servei és de pagament (30€/mes – taxa ordenança fiscal reguladora publicada al BOPT núm.117, inserció 118-0515, de 18 de juny).

Termini de presentació de sol·licituds: A partir del 25 de març de 2024.
 

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Les places pels alumnes de batxillerat i cicles formatius es confirmen una vegada iniciat el curs escolar, a principis d'octubre, un cop disposem de les places sobrants dels alumnes d'ESO, tot i que poden fer la sol·licitud des del mateix dia que la resta d’alumnat.

El tràmit es pot fer:
- Preferentment, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica: 

          - O, també, presencialment, a l’Oficina del Consell Comarcal (Plaça el Centre, 5 del Vendrell). En aquest cas, cal demanar cita prèvia .

Documentació necessària:

USUARIS NOUSUSUARIS ACTUALS DEL CURS 2023-24
  • Volant empadronament alumne
  • Llibre de família
  • DNI/NIE/Passaport alumne. En cas de no tenir, llibre de família.
  • DNI/NIE/Passaport pare/mare/tutor legal
  • Certificat de titularitat bancari (només en el servei de transport no obligatori/de pagament).
  • Usuaris d’ESO: volant d’empadronament actual.
  • Usuaris d’infantil/primària: si no hi ha cap canvi en la situació personal o dades bancàries no caldrà aportar cap documentació.

- En cas de custòdia compartida, adjuntar sentència i calendari dels dies que utilitzarà el servei.

- En cas de necessitar dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran per separat, amb les corresponents reduccions per germans.

Import del servei de pagament (transport escolar no obligatori - ordenança fiscal OF2):

  • Un alumne/a : 30 € mensuals 
  • Dos germans/es : 25€ mensuals per alumne/a* 
  • Tres o més germans/es : 20 €/ mensuals per alumne/a*

* Les reduccions per germans corresponen al servei d'alumnes d'infantil i primària, els alumnes d'ESO que no segueixin el mapa escolar poden utilitzar el servei pagant 30€ mensuals per alumne/a. 
 

ENLLAÇOS D’INTERÈS