Skip to main content

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 2022 - 2023

El Consell Comarcal del Baix Penedès concedirà ajuts individuals de desplaçament  per tal de contribuir a les despeses de desplaçament dels alumnes escolaritzats ens nivells d’ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca que es trobin en algun d’aquests supòsits:

Ajuts Obligatoris: Alumnes que s’han de desplaçar a un centre d’ensenyament obligatori fora del seu municipi de residència per manca d’oferta educativa del seu nivell en aquest i que no disposi de transport escolar o col·lectiu de viatgers.

En aquest cas, es tindrà en compte la distància entre el centre i el centre.

Ajuts No Obligatoris: Alumnes matriculats en un centre d’ensenyament obligatori al seu municipi situat a una distància igual o superior a 3 km sempre i quan l’Ajuntament o el Consell Comarcal no presti el servei de transport escolar.

En aquest cas, per poder obtenir l’ajut es tindrà en compte la distància i la renda familiar del 2022, calculada en funció dels membres de la unitat familiar i tenint en compte els mateixos llindars que en els ajuts individuals de menjador per al mateix curs.

Termini presentació: Del 10 al 31 de març de forma telemàtica a travès de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Ajut individual de desplaçament (AID) curs 2022-23 o a través d’aquest enllaç.

Documentació obligatòria:

    • Volant de convivència col·lectiu (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
    •  DNI/NIE (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
    •  IDALU (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
    •  Document acreditau de la distància entre el domicili i el centre (captura Google maps)
    •  Document pagament de tresoreria facilitat a la sol·licitud. Aquest ha d’anar segellat pel banc. Si aquest fos virtual, cal adjuntar el certificat de titularitat bancària expedit pel propi banc.   

Import dels ajuts: La quantia total màxima dels ajuts es calcularà de la següent manera:

a) Alumnat infantil/primària ( 180 dies lectius)
180 dies del curs escolar, per 0,19 €/Km  i 2 viatges (anada i tornada). L’import màxim que es podrà atorgar serà de 752,40 € per família.

Distància en km domicili-centre 2 viatges (anada i tornada) Import curs
3 a 5 273,60 €
5,1 a 7 410,40 €
7,1 a 9 547,20 €
9,1 a 11 684,00 €
+11 752,40 €

b) Alumnat secundària (176 dies lectius)
176 dies del curs escolar, per 0,19 €/Km  i 2 viatges (anada i tornada). L’import màxim que es podrà atorgar serà de 802,56 € per família.

Distància en km domicili-centre 2 viatges (anada i tornada) Import curs
3 a 5 267,52 €
5,1 a 7 401,28 €
7,1 a 9 535,04 €
9,1 a 11 668,80 €
+11 802,56 €