Skip to main content

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 2021 - 2022

El Consell Comarcal del Baix Penedès concedirà ajuts individuals de desplaçament per tal de contribuir a les despeses de desplaçament dels alumnes escolaritzats ens nivells d’ensenyament obligatori i segon cicle d’educació infantil dels centres sufragats amb fons públics de la comarca que es trobin en algun d’aquests supòsits:

Ajuts Obligatoris: Alumnes que s’han de desplaçar a un centre d’ensenyament obligatori fora del seu municipi de residència per manca d’oferta educativa del seu nivell en aquest i que no disposi de transport escolar o col·lectiu de viatgers.

En aquest cas, es tindrà en compte la distància entre el centre i el centre.

Ajuts No Obligatoris: Alumnes matriculats en un centre d’ensenyament obligatori al seu municipi situat a una distància igual o superior a 3 km sempre i quan l’Ajuntament o el Consell Comarcal no presti el servei de transport escolar.

En aquest cas, per poder obtenir l’ajut es tindrà en compte la distància i la renda familiar del 2021, calculada en funció dels membres de la unitat familiar i tenint en compte els mateixos llindars que en els ajuts individuals de menjador.

Termini presentació: Del 15 de març al 5 d'abril de forma telemàtica a travès de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Ajut individual de desplaçament - Curs 2021-22 o a través d’aquest enllaç.

Documentació obligatòria:

  • Volant de convivència col·lectiu (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • DNI/NIE (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • IDALU (No necessari si s’ha demanat ajut individual de menjador per aquest curs)
  • Document acreditau de la distància entre el domicili i el centre (captura Google maps)
  • Document pagament de tresoreria facilitat a la sol·licitud. Aquest ha d’anar segellat pel banc. Si aquest fos virtual, cal adjuntar el certificat de titularitat bancària expedit pel propi banc.
  • Import dels ajuts: La quantitat màxima dels ajuts es calcula pels 176 dies de curs i per 2 viatges (anada i tornada). L’import màxim que es podrà atorgar serà de 735,68 € per les distàncies superiors a 11 km.
Distància en km domicili-centre 2 viatges (anada i tornada) Import CURS SENCER
3 a 5 200,64 €
5,1 a 7 334,40 €
7,1 a 9 468,16 €
9,1 a 11 601,92 €
+11 753,68 €