Skip to main content

AVALUACIÓ AMBIENTAL

La Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, creada per donar compliment a la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental, és l'encarregada de dur a terme les funcions de verificació i avaluació dels projectes ambientals de l'annex II, sobre activitats sotmeses als diferents règims d'intervenció en què participa.

En aquest cas, el Consell Comarcal actua com una administració de segon nivell d'atenció, atès que els expedients de les activitats projectades provenen dels ajuntaments de la comarca, que són els que atenen i autoritzen les peticions dels particulars o de les empreses que volen crear o legalitzar la seva activitat econòmica.