Skip to main content

SERVEI D'ENGINYERIA

Des del Consell Comarcal del Baix Penedès es presta el servei d'enginyeria a diferents ajuntaments: Albinyana, l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva.

Aquestes són algunes de les tasques que s’hi duen a terme:

  • Orientar i assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions informatives pertinents sobre temes relacionats amb infraestructures de serveis, instal·lacions urbanes, prevenció i control d'activitats i, en general, les relacionades amb l'enginyeria industrial municipal.
  • Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis propis de l'Ajuntament. A tall enunciatiu: enllumenat públic, xarxa d'aigües residuals, xarxa de subministrament d'aigua potable, etc.
  • Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis i instal·lacions externes d'infraestructura urbana del tipus gas, aigua, electricitat, telefonia, etc.
  • Elaborar informes tècnics que s'hagin d'incorporar expedients municipals, com poden ser: sol·licituds de subvencions, imposició i ordenació de taxes de serveis, seguiment de contractes de manteniment, etc.
  • Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en contractes de serveis, subministraments, gestió de serveis públics del seu àmbit de coneixement tècnic o concessions o servei; i altres tasques vinculades amb expedients de contractació.
  • Redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres municipals vinculades a serveis que puguin ser objecte de contractació menor (inferior a 50.000 €, IVA exclòs), fins i tot l'assumpció de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució i l'elaboració dels projectes as-built.
  • Controlar i supervisar projectes externs.
  • Emetre informes tècnics i de seguiment en expedients de prevenció, control i inspecció d'activitats, coordinant-se amb la unitat d'Urbanisme.
  • Atendre les entrevistes concertades per resoldre consultes de la ciutadania. A tall d'exemple: problemes d'aigües residuals, orientació de com resoldre tràmits d'activitats subjectes a control i, si és el cas, sobre molèsties ocasionades per les activitats esmentades, etc.