Skip to main content

ÍTEMS INFOPARTICIPA

 1. Es dona informació bàsica sobre el president/a: nom i cognoms, foto i partit polític?
 2. Es dona informació bàsica sobre el president/a: biografia i/o currículum?
 3. Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: nom i cognoms, foto i partit polític?
 4. Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: biografia i/o currículum?
 5. Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: nom i cognoms, foto i partit polític?
 6. Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: biografia i/o currículum?
 7. Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
 9. Es publica l’agenda institucional del president/a?
 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern comarcal?
 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició?
 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions de serveis, comissions informatives, Junta de Portaveus i/o àrees de treball?
 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
 14. Es dona informació sobre les competències i la composició del Consell d’alcaldes i alcaldesses?
 15. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?
 16. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?
 17. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens?
 18. Es publiquen les Actes del ple?
 19. Es publiquen els acords de la Junta de Govern?
 20. Es publica el Pla de Govern?
 21. Es publiquen els Reglaments Comarcals i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
 22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?
 23. Es publica el pressupost de la institució de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
 24. Es publica la informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
 25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
 26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
 27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
 28. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de la institució, segons les categories?
 29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?
 30. Es publica l’oferta de treball de la institució, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
 31. Es publica l’inventari general del patrimoni de la institució?
 32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?
 33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
 34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
 35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
 36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?
 37. Es publiquen noticies, informacions i/o opinions sobres les actuacions dels membres del govern comarcal relacionades amb la gestió del govern?
 38. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
 39. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del Ple?
 40. Es dona informació sobre la comarca: els municipis, guies, mapes, història, principals activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme, ...?
 41. S’ofereix al web l’agenda d’activitats comarcals i/o municipals?
 42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la institució, ja sigui tècnica o política?
 43. S’ofereix al web instruments i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?
 44. S’ofereix al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?
 45. S’ofereix al web la relació la Carta de serveis  i els compromisos davant els Ajuntaments i la ciutadania?
 46. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
 47. Es proporciona al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?
 48. Es facilita el dret d’accés a la informació pública?
 49. S’informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d’accés?