Skip to main content

TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2021-2022

El dia 22 de març de 2021 s'obre el període per presentar les sol·licituds pel servei de transport escolar per al curs 2021-2022 adreçat als alumnes d'educació infantil i primària (EIPRI – transport escolar no obligatori dins del municipi, excepte Calafell i el Vendrell), ESO i educació especial (transport obligatori entre municipis).

Per als alumnes de batxillerat, s'obrirà un nou període durant el mes d'octubre, un cop es disposi del nombre de places disponibles.

Com a novetat, s'informa a totes les persones interessades que la presentació de sol·licituds serà de forma telemàtica (trobareu l'enllaç per accedir al tràmit al final del text).

En el cas dels alumnes d'educació infantil i primària, el mètode d'admissió establert serà la del seguiment rigorós de l'ordre dels registres d'entrada (Número Registre d'Entrada/Dia/Mes/Hora). No es garantirà la plaça, en la data de l'inici de curs, d'aquelles sol·licituds rebudes després del dia 30 d'abril de 2021. En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d'una llista d'espera seguint l'ordre esmentat.

En el cas dels alumnes d'ESO i educació especial, no es garantirà la plaça en la data de l'inici de curs d'aquelles sol·licituds rebudes després del dia 1 de juliol del 2021.

APLICACIÓ "PLANA BUS ESCOLAR"

L'aplicació "Plana bus escolar" permet als tutors/es dels usuaris del servei de transport escolar entrar al perfil de l'alumne en el que hi consten els itineraris sol·licitats, veure l'estat del vehicle durant l'itinerari en temps real i l'hora de pas per parada.

També, s'hi indiquen al moment les possibles incidències en el trajecte i permet als tutors/es afegir les absències en el servei, per tal que el personal de transport en tingui coneixement l'abans possible.

Es pot descarregar al play store o a l'apple store cercant el nom: Plana bus escolar.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR

  • Volant d'empadronament de l’alumne/a (només alumnat d'ESO i EE desplaçats del seu municipi per mapa escolar).
  • DNI/NIE/Passaport de l'alumne/a, i del pare/mare o tutor/a (només en cas d’alumnat de nova incorporació).
  • Per poder fer efectiva la domiciliació bancària del cobrament de la quota del servei (transport no obligatori), s'haurà d'adjuntar l'imprès del manament de càrrec, signat i segellat per l'entitat bancària corresponent
  • Custòdia compartida (en el cas d'utilitzar diferents parades i/o línies), s'haurà d'adjuntar sentència i calendari dels dies de la custòdia. Si s'utilitzen dues línies diferents, s'haurà de fer una sol·licitud per a cada línia i es pagaran per separat. Sempre que es vulgui utilitzar el servei de transport, cal fer la tramitació cada curs escolar. En cas que no es faci, no se’n podrà fer ús.

ENLLAÇOS D'INTERÈS