Skip to main content

CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR.
CURS 2021-2022

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La convocatòria per al curs 2021-2022 es farà de forma telemàtica a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder-hi accedir, s’ha de disposar d’un certificat digital d’identificació ( idCAT, idCAT Mòbil, Cl@ve).

Els terminis de presentació són del 3 al 31 de maig, ambdós inclosos.

Els alumnes que es matriculin a P3 aquest curs tindran de termini per presentar la sol·licitud fins al 30 de setembre.

Els alumnes que es matriculin durant el curs tenen 30 dies des de la data de la matrícula per poder presentar la sol·licitud.

També, i de forma excepcional, s’obrirà un termini per poder fer la sol·licitud de forma presencial al Registre del Consell Comarcal, del 20 al 30 de setembre, concertant cita prèviament al 977 15 71 71.

L’alumnat que sol·liciti beca de menjador haurà de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

En els vídeos següents hi trobareu les instruccions per tramitar aquesta sol·licitud:

CATALÀ CASTELLÀ

Per poder fer aquest tràmit és necessària la signatura electrònica. En cas que no en disposeu, podeu obtenir-la per un dels canals següents: preferiblement IdCAT Mòbil o bé IdCAT Certificat Electrònic, (podeu consultar les instruccions per instal·lar i usar aquests certificats a l'Oficina VIrtual de Tràmits).

Una vegada s’ha obtingut la signatura electrònica, la sol·licitud de l’ajut s’ha de demanar a través de la Seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès:

Seu electrònica

Tramitar l'ajut individual de menjador (AIM). Actiu a partir del dia 3 de maig.

CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS (ORIENTATIU)

 1. El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
  • Primer adult (sustentadors principals): 10.981.40 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals (per exemple, avis): 2.745,35 €
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €
  Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.
 2. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
 3. Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.
 4. La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 € i 13.130,00 € en el cas de les finques rústiques.

BASES I MODELS