Convocatòria ajut individual de menjador. Curs 2021-22

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

La convocatòria per al curs 2021-22, es farà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi, s’ha d’estar en possessió d’un certificat digital d’identificació (Idcat, IdCatmòvil, CLAVE)

Els terminis de presentació seran del 3 al 31 de maig, ambdós inclosos.

Els alumnes que es matriculin a P3 aquest curs, tindran de termini per presentar la sol·licitud fins el 30 de setembre.

Els alumnes que es matriculin durant el curs, tenen 30 dies des de la data de la matrícula per poder presentar la sol·licitud.

També, i de forma excepcional, s’obrirà un termini per poder fer la sol·licitud de forma presencial al Registre del Consell Comarcal, del 20 al 30 de setembre, demanat cita prèvia. 977157171

Els/les alumnes/as  que sol·licitin beca de menjador hauran de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, DNI o NIE.

 

En els videos següents, hi trobareu les instruccions per tramitar aquesta sol·licitud:

CATALÀ
CASTELLANO        
 
Per poder fer aquest tràmit, és necessària la signatura electrònica. En cas que no disposeu de signatura electrònica, podeu obtenir-la per un dels canals següents: preferiblement IdCAT mòbil, o bé Cl@ve PIN (en els videos següents trobareu les instruccions de com sol·licitar aquests certificats).
 
IdCAT mòbil
Cl@ve PIN
Una vegada s’ha obtingut la signatura electrònica, la sol·licitud de l’ajut s’ha de demanar a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès:
 
Catàleg de tràmits tràmits destacats → Sol·licitud ajut individual de menjador curs 2021-2022
 
 

 

 

CRITERIS D’ATORGAMENT DELS AJUTS (ORIENTATIU)
1- El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

    • Primer adult (sustentadors principals):  10.981.40 €

    • Segon adult (sustentadors principals):   5.490,80 €

    • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals (per exemple, avis):  2.745,35 €

    • Per cada nen de la unitat familiar: 3.294,45  €

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins al 70% del cost del servei de menjador. Les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar constaran com a denegades.

2- No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00 € calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

3- Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 €.

4- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900.00 € i 13.130,00 € de les finques rústiques.

 

BASES I MODELS

Bases reguladores curs 2021-22