EMAS

El CCBP, conscient de la importància de la preservació del nostre entorn, l'any 2009 va iniciar la implantació d'un sistema de gestió ambiental segons la norma internacional ISO 14.001 i el Reglament Europeu EMAS (Sistema Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria), en la gestió administrativa portada a terme als edificis del Consell (places del Centre i Pep Jai del Vendrell).

Aquests dos sistemes són les màximes certificacions ambientals que qualsevol organització pot implantar per a avaluar, informar i millorar la seva gestió ambiental. El certificat EMAS és atorgat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Aquests dos sistemes són auditats per una entitat externa acreditada anualment, i es fonamenten en una política ambiental caracteritzada pel compromís per a aconseguir, de manera continuada, una gestió sostenible de l'activitat desenvolupada als edificis del Consell.

Amb l'obtenció del certificat EMAS, el CCBP es compromet a dur a terme les següents accions:

  • Portar a terme una millora continuada de la gestió ambiental.
  • Reduir costos en els processos de compra mitjançant la reducció de materials i del consum d'energia i aigua.
  • Gestionar correctament els residus i minimitzar-los tant com sigui possible.
  • Reduir els riscos ambientals complint la legislació ambiental.
  • Implicar en la gestió ambiental els treballadors, les empreses subcontractades i tota persona implicada.
  • Posar a disposició pública la Declaració Ambiental, en què s'especifiquen els resultats ambientals del Consell –incloent-hi objectius i accions realitzades– i el comportament ambiental de l'any anterior.
Què és?
El Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals (EMAS) és un sistema per a organitzacions que, de forma voluntària, desitgen avaluar i millorar el seu comportament mediambiental, i difondre entre el públic i altres parts interessades la informació pertinent sobre la seva gestió ambiental. L'objectiu principal de l'EMAS és promoure la millora contínua del comportament mediambiental de les organitzacions mitjançant la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental, l'avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament dels sistemes de gestió, la difusió de la informació sobre el comportament mediambiental de l'organització, el diàleg obert amb el públic i altres parts interessades, i la formació del personal de l'organització –de forma professional i permanent– a fi d'aconseguir la seva implicació activa en la millora del comportament mediambiental.

Antecedents
La Unió Europea té com a principal objectiu promoure les mesures que condueixin a una millora del comportament mediambiental de les organitzacions. En aquest sentit, l'any 1993 es va promulgar el Reglament (CEE) núm. 1836/1993, Sistema Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria –també conegut com EMAS (EcoManagement and Audit Scheme)–, que permetia a les empreses del sector industrial d'adherir-s'hi amb caràcter voluntari. Després de demostrar l'eficàcia d'aquesta eina, es va pretendre ampliar-ne l'abast a tota mena d'organitzacions, sense referir-se a cap sector en concret.
 
Com a resultat de la publicació del Reglament (CE) núm. 761/2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin voluntàriament a un sistema comunitari de gestió i auditories ambientals, l'11 de gener de 2010 va entrar en vigor el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, que deroga l'anterior Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions de la Comissió 2001/681/CE i 2006/193/CE.

Col·labora amb nosaltres.

Enquesta de Comportament Mediambiental del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Arxius relacionats