1.8. Servei d'acolliment residencial d'urgència

El servei d'acolliment residencial d'urgència és un habitatge que es gestiona des de l'Àrea d'Atenció Bàsica a Persones del Consell Comarcal del Baix Penedès, situat en un dels municipis de la comarca, que té la funció de suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals d'urgència (desnonament, esfondrament, incendi, etc.), quan les persones afectades no disposen en aquell moment de suport familiar ni de recursos econòmics propis per resoldre el seu problema.

Tot i que preferentment l'habitatge serà ocupat per una sola persona o unitat familiar, en cas que sigui necessari el servei pot ser utilitzat simultàniament per donar solució temporal a problemes de persones o famílies diferents.

Va dirigit a persones o famílies residents a la comarca del Baix Penedès.

 

Situacions que es poden atendre:

- Catàstrofe, incendi, inundació i fenòmens similars que inhabilitin l'edificació que serveixi de residència de la família, sempre que no tinguin altres alternatives d'habitatge.

- Desnonaments dictats per sentència judicial ferma en procediments seguits davant la jurisdicció civil per: necessitat del propietari, per impagament de rendes per causa degudament justificada; per declaració de ruïna o similars, sempre que no tinguin cap altra alternativa d'allotjament. 

- Persones i/o famílies que per greus conflictes familiars no poden romandre al domicili familiar, sense possibilitats econòmiques ni d'altra mena. 

- Declaració municipal de ruïna imminent de l'edificació que serveixi de residència a la persona o família necessitades de l'acollida.

- Altres situacions d'emergència.

Com a norma general, tindran prioritat en l'ús del servei aquells casos en els que es preveu que durant l'estada es pugui donar solució a la manca temporal d'allotjament i endegar intervencions que puguin assolir els objectius establerts en el Pla de Millora.

 

L'ordre de prioritat serà el següent:

1. Unitats de convivència que tinguin al seu càrrec menors d'edat, situacions de persones en risc de ser agredides o maltractades per tercers.

2. Unitats de convivència de dues o més persones a les quals hagi sobrevingut la manca de l'habitatge.

3. Persones soles, mancades de xarxa familiar o social, a les quals hagi sobrevingut la manca de l'habitatge.

En cas de falta de disponibilitat de places, com a complement o ampliació del servei pot utilitzar-se una estada temporal en centre hoteler.

 

Exclusions

No podran beneficiar-se del servei els membres de les famílies que incorrin en algun dels supòsits següents:

 

  • No complir els requisits d'accés recollits en el Reglament
  • Ser consumidors habituals de drogues o qualsevol altre tipus d'addicció
  • Patir trastorns mentals greus que dificultin la convivència amb d'altres persones
  • Haver estat expulsats del servei
  • En cap cas podrà gaudir del servei cap persona o família que hagi hagut d'abandonar l'anterior habitatge per generar dificultats demostrades de convivència amb la comunitat o per incidents d'insalubritat.

 

 

Accés

Per accedir al servei cal un protocol de derivació previ de l'equip dels serveis socials bàsics que sigui el referent del cas, amb un full annexat que contindrà la informació indispensable, al qual s'hi podran adjuntar altres informes de tipus complementari. L'autorització d'ingrés dependrà, en darrera instància, del cap de negociat dels SSB.

Serà imprescindible que la persona o família destinatàries aportin la documentació,  per acreditar la situació de necessitat, que sigui requerida pel professional de referència, i que estiguin inclosos en un Pla de Millora.

Les persones usuàries del servei hauran de signar en ingressar al recurs un Document de Conformitat en què constaran, com a mínim, les dades personals, el nombre de persones de la família que hi han d'ingressar, la data màxima d'estada al servei, els conceptes i/o taxes als quals ha de fer front l'usuari, les obligacions d'aquest, i les causes de suspensió i extinció del servei.

Els serveis socials bàsics realitzaran el seguiment del pla de millora establert i treballaran l'alternativa de sortida del recurs d'acolliment residencial d'urgència. S'encarregaran, al mateix temps, de donar atenció psico-social i legal a la persona o família si és necessari, a través del servei d'atenció psicològica i del servei d'assessorament jurídic del propi Consell Comarcal.

En cas que la persona beneficiària es negués a col·laborar en l'inici o tràmit de l'expedient o, que durant aquest es comprovés que la resolució ha de ser negativa, se li comunicarà l'obligació d'abandonar el servei en un termini no superior a 24 hores a comptar des de la recepció de la notificació. En cas que la persona no ho acceptés, es procedirà al desallotjament forçós, mitjançant desnonament administratiu seguint els tràmits procedimentals previstos.

En qualsevol cas, la durada màxim de l'acolliment serà de tres mesos considerats a partir de la data d'entrada al pis, que es podrà prorrogar per causa explícitament justificada i mentre hi hagi una valoració positiva del Pla de Millora signat amb els SSB.