1.3. Prestacions d'urgència social

Aquestes prestacions tenen la finalitat d'atendre, d'una banda, situacions d'urgència puntual, urgent i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir aquests recursos o rebre'ls d'altres fonts i, de l'altra, atendre situacions d'exclusió social, preferentment les que pateixen menors en situació de risc. Els Serveis Socials Bàsics (SSB) són els encarregats de valorar les situacions d'urgència social.

Les necessitats bàsiques a atendre són: conciliació de la vida laboral i familiar en l'atenció als menors en risc en els casos de manca de suport familiar (beques de menjador escolar, casals, etc.), alimentació, vestit i allotjament i subministraments bàsics (aigua, llum i gas). També s'hi poden incloure despeses d'atenció sanitària.

Com a criteri general, s'hauran d'haver esgotat totes les possibilitats d'ajuts econòmics a les quals la persona usuària tingui dret i corresponguin a altres administracions.

Poden ser-ne beneficiàries les persones i/o famílies que viuen o es troben en els municipis que tenen delegades al Consell Comarcal les competències en serveis socials bàsics i es troben en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o en situació de pobresa o exclusió social, i acreditin que es troben amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per inexistència i/o insuficiència d'ingressos econòmics.

 

Tipologia dels ajuts d'urgència social

 

Atenció a menors en situació de risc. Pagament puntual de serveis i recursos per a l'atenció dels menors en els casos en què el progenitor/a compta amb ingressos econòmics insuficients i no disposa de suport familiar.

Alimentació. Ajut per a la cobertura de necessitats d'alimentació en situacions conjunturals puntuals d'atenció social urgent.

Habitatge. Destinat a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de lloguer o hipoteca (únicament la part del préstec que afecta l'habitatge) sempre que no es puguin tramitar al Departament d'Habitatge i hi ha un greu risc de perdre'l.
També s'hi inclouen les despeses urgents d'estada puntual adreçada a col·lectius vulnerables i que, en cas contrari, suposi un greu risc d'abandonament o desatenció.

Subministraments. Destinat a fer front al pagament de deutes de subministrament d'aigua, llum i gas.

Atenció sanitària. Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema de la Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut física i/o psíquica (medicaments, llet maternitzada, odontologia, tractaments terapèutics infantils, desplaçaments per tractaments que es consideren imprescindibles en el pla de millora i sigui de forma puntual, etc.).

 

Els criteris generals bàsics són:

- Estar en situació de necessitat social i/o vulnerabilitat puntual.
- La necessitat s'ha d'ajustar a la tipologia dels ajuts establerts.
- Els deutes han de correspondre a conceptes bàsics.
- Preferentment, que sigui una situació sobrevinguda, no prevista, i que hi hagi expectatives de recuperació de la situació.

 

 


 Documents relacionats:

 

Bases prestacions d'urgència social 2013

Sol·licitud prestació d'urgència social