AJUT LLOGUER MITMA - 2020

AJUT LLOGUER MITMA - 2020

200604 AjutMITMA

QUÈ ÉS? 

És un ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, per a persones titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

ASPECTES IMPORTANTS

 • L’ajut s’atorga per a l’any de la convocatòria. L’import de la subvenció serà entre un 20% i un 40% de l’import del teu lloguer depenent dels ingressos de la unitat familiar, dins d’un màxim de 200 euros mensuals.

 • Pots tenir un lloguer màxim de fins a 500 euros en la comarca del Baix Penedès, i per famílies nombroses i/o discapacitat amb mobilitat reduïda: fins a 900 euros.

 

 • Els pagaments dels rebuts de lloguer a partir de la data de la sol·licitud de l’ajut hauran de ser per transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. NO SERÀ VALID REBUTS A MÀ O REBUTS PAGATS EN INGRÉS AL COMPTE DEL PROPIETARI, a partir de la data de la sol·licitud.

 

 • Termini de presentació de l’ajut del 28-05-2020 fins el 03-07-2020.

 

 • La tramitació de l’ajut s´haurà de fer via telemàtica a través de la web i adjuntar tota la documentació obligatòria.

 

REQUISITS GENERALS

 • Acreditar la residència legal a Catalunya i tenir el NIE/DNI vigent. Estar al corrent de pagament de les teves obligacions tributàries a Hisenda, Seguretat Social i Generalitat de Catalunya.

 

 • Ser titular del contracte de lloguer, que sigui el seu domicili habitual i estar-hi empadronat.

 

 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o justificar 3 rebuts pagats a la data de la sol·licitud.

 

 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades IRSC. Quan l’import anual del lloguer és inferior a 0,6 vegades IRSCS els ingressos mínims serà l’import de lloguer anual.

 

 • Tenir un límit màxim d´ingressos de la unitat familiar de 1,415633 vegades IRSC i per cada persona addicional 0,471878 vegades IRSC.

COM POTS SOL·LICITAR AQUEST AJUT? 

 

SOL·LICITUD TELEMÀTICA : 

 

 1. Primer, abans de fer la sol·licitud telemàtica, has de tenir IdCAT mòbil. Si no en tens, t’has de donar d’alta a l’IdCAT. Per fer aquesta alta necessites:

● Tenir com a mínim 16 anys 

● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers) 

● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut

Vídeo explicatiu:https://www.youtube.com/watch?v=molw65bZHQw

 

Clica aquí per donar-te d’alta:https://idcatmobil.seu.cat/loginSenseCertificat

 1. Ara ja pots tramitar la teva sol·licitud telemàticament clicant a:  

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

NECESSITES AJUDA per fer aquest tràmit?

 

 • Envia’ns un correu electrònic a:Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ide seguida et contestarem i et resoldrem els dubtes.

 

 • També pots trucar al telèfon d’atenció ciutadana en horari de 9.00 a 14.00h al telèfon 900.922.841 o en horari de 09.00 h a 13.00 hores al telèfon 977 66 58 17.

 

NOTA IMPORTANT

 

La documentació que es detalla a continuació s’haurà d’adjuntar de manera obligatòria a la sol·licitud per acreditar els requisits, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Documents d’identitat:

  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent

  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.

  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE)

 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)

 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2018), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)

  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.

  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, aportarà els ingressos actuals i ho farà per mitjà d'una declaració responsable, l'informe de vida laboral (*) i la documentació acreditativa dels ingressos.

 4. Llibre de família, si s'escau.

 5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.

  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.

  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

 1. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. 

Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

 1. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció. IMPRIMIR AQUEST MODEL I EMPLENAR-L´HO. 

Link on trobar aquest document: Sol·licitud de transferencia bancària.

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

PORTAR-HO A LA TEVA ENTITAT BANCÀRIA A SEGELLAR I DESPRÉS ADJUNTAR-HO COM A DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD. 

El titular del compte corrent haurà de ser la mateixa persona que sol·licita l´ajut i també la persona que consta en els rebuts conforme fa el pagament de lloguer.

 1. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

 2. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 3. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

 4. Títol de família nombrosa vigent. (*)

 5. Títol de família monoparental vigent. (*)

 6. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

 

🡺 Si no pots adjuntar tota la documentació en el moment de la sol·licitud, hauràs de presentar-ho de manera urgent en els propers dies també de manera telemàtica, entrant a la teva carpeta de tràmits i dins de la teva sol·licitud.